Firemní profil

Vize a politiky jakosti 2024-2026

Vize společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

 • Posláním firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. je výroba a prodej produktů, které ve srovnání s naší konkurencí obsadí v hodnocení zákazníků vrcholovou pozici.
 • Při tom chceme vysokou účinností našich procesů dlouhodobě zajistit kontinuitu a růst naší firmy v zájmu zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, spolupracujících organizací i regionu.
 • Uvědomujeme si svou odpovědnost ke společnosti a proto je pro nás ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů samozřejmým závazkem.

K podpoře této vize byly vrcholovým vedením stanoveny záměry a směr působení firmy ve vztahu k jakosti a ochraně životního prostředí (OŽP)

Politika IS firmy Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.

 • Jakost chápeme jako plné uspokojení požadavků i potřeb našich zákazníků, tedy dodat jim kvalitní výrobek ve správném čase, správném množství a na správné místo, při této činnosti se zavazujeme dodržovat požadavky zákonných a ostatních předpisů, ke kterým se naše společnost zavázala a které se na ni vztahují.
 • Plné uspokojení zákazníků můžeme dosáhnout pouze jakostí všech našich výrobků, zároveň se zavazujeme řídit všechny naše procesy a vykonávat naše činnosti tak, abychom trvale zlepšovali ochranu životního prostředí a zabezpečili prevenci znečišťování. Proto je jakost a péče o ochranu životního prostředí úkolem pro každého zaměstnance bez ohledu na jeho postavení v organizační struktuře firmy.
 • Zavazujeme se zabezpečit výrobu zdravotně nezávadných výrobků uplatněním systému správné výrobní a hygienické praxe a analýzy nebezpečí na kritických bodech.
 • Budeme se trvale snažit měnit strukturu sortimentu a výrobní základny na základě měnících se požadavků tržní sítě a spotřebitelské veřejnosti. K tomu chceme připravovat nové a inovované, případně sezónní výrobky a vyvíjet výrobní a odbytovou základnu společnosti včetně redistribuce výrobků.
 • Všechny naše zaměstnance budeme motivovat, soustavně vzdělávat a vést k trvalému zlepšování jakosti, znalostí a odborných dovedností s ohledem na etiku a k prevenci v ochraně životního prostředí, k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí včetně předcházení environmentálním haváriím a nehodám.
 • Zájmem naší společnosti je vstřícný dialog s veřejností včetně informovanosti zainteresovaných stran.
 • Dodržovat kulturu bezpečnosti potravin. Programy zaměřené na zvyšování kultury bezpečnosti potravin jsou založené na chování a osobních postřezích zaměstnanců, kteří provádějí rutinní pracovní úkoly, stanovují nápravná opatření způsobem poctivého koučování a mentoringu a poskytují včasnou zpětnou vazbu o nesprávném chování souvisejícím s bezpečností.

 

Představenstvo a vrcholové vedení společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. stanovilo strategické cíle jakosti pro období 2021-2023:

 • Meziročně nepřekročit případně snížit měsíční zásoby vstupních materiálů. 

 • Meziročně nepřekročit případně snížit interní ztráty z výroby (nadvýroba, zmetky, zaviněné škody).
 • Zabezpečit maximální snížení množství vráceného zboží odběrateli. Odpovědným plánováním výroby snížit množství výrobních rezerv v expedici, za účelem snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.
 • Meziročně udržet případně zvyšovat ekonomickou přidanou hodnotu (EBITDA).
 • Udržovat systém Rainforest Alliance na provozovně Broumov ve sledovanosti kakaa (certifikační standard zaměřující se na celkovou udržitelnost a sociální odpovědnost, to znamená, že zemědělci produkují udržitelnější a zodpovědnější plodiny a zároveň se starají o sociální a ekonomickou prosperitu komunit). Rainforest Alliance je systémovou certifikací, takže není podmínkou mít již zavedený systém k získání certifikace.
 • Dodržovat kulturu bezpečnosti potravin
  • a) předávat informace týkající se zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin v rámci školení pracovníků, komunikace s pracovníky, při řešení reklamací
  • b) vytvořit odpovídající pracovní podmínky, zajišťovat potřebnou kvalifikaci, motivovat zaměstnance a tím vytvořit předpoklad pro zabezpečení neustálého zlepšování jakosti výrobků a služeb na všech organizačních úrovních společnosti
  • c) věnovat pozornost interní a externí komunikaci.
 • Udržitelnost - stanovit optimální produktivitu společnosti s pomocí zavedení systému řízení a popisy veškerých pracovních procesů.